Yu Runze

材料・デバイス研究

Yu Runze

特任准教授

2012-2015

Research Associate
Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology

2015-2015

Research Associate
Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research

2016-2017

Research Associate
Condensed Matter Physics & Materials Science, Brookhaven National Laboratory

2017-

Associated Professor
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

2019-

Specially Appointed Associate Professor

Tokyo Institute of Technology 

2012

Cun Ye*, Peng Cai*, Runze Yu, Xiaodong Zhou, Wei Ruan, Qingqing Liu, Changqing Jin & Yayu Wang, Visualizing the atomic scale electronic structure of the Ca2CuO2Cl2 Mott insulator, Nature Communications 4 (2012) 1365. (*These authors contributed equally to this work).

2015

Runze Yu, Hajime Hojo, Masaichiro Mizumaki, Tetsu Watanuki, Takashi Mizokawa, Kengo Oka, Hyunjeong Kim, Akihiko Machida, Kouji Sakaki, Yumiko Nakamura, Akane Agui, Daisuke Mori, Yoshiyuki Inaguma, Martin Schlipf, Konstantin Z. Rushchanskii, Marjana Ležaić, Masaaki Matsuda, Jie Ma, Stuart Calder, Masahiko Isobe, Yuichi Ikuhara, Masaki Azuma, Melting of Pb charge glass and simultaneous Pb-Cr charge transfer in PbCrO3, Am. Chem. Soc. 137(2015)12719.

2015

Runze Yu, Hajime Hojo, Kengo Oka, Tetsu Watanuki, Akihiko Machida, Keisuke Shimizu, Kiho Nakano, and Masaki Azuma, New PbTiO3-type giant tetragonal compound Bi2ZnVO6 and its stability under pressure, Mater. 27 (2015) 2012.

2015

Xiao Wang, Yi-Sheng Chai, Long Zhou, Huibo Cao, Clarinadela Cruz, Jian-Hong Dai, Jun-Ye Yang, Zhen Yuan, Runze Yu, Masaki Azuma, Yuichi Shimakawa, Hui-Min Zhang, Shuai Dong, Young Sun, Chang-Qing Jin, You-Wen Long, Observation of double ferroelectric phases and magnetoelectric multiferroicity in a cubic perovskite system, Rev. Lett. 115 (2015) 087601.

2016

Zhao Pan, Jun Chen, Runze Yu, Hajime Yamamoto, Yangchun Rong, Lei Hu, Qiang Li, Kun Lin, Li You, Kun Zhao, Longlong Fan, Yang Ren, Kenichi Kato, Masaki Azuma, and Xianran Xing, Giant polarization and high temperature monoclinic phase in a lead-free perovskite of Bi(Zn5Ti0.5)O3-BiFeO3, Inorg. Chem. 55 (2016) 19.

2016

Runze Yu, Narumi Matsuda, Ken Tominaga, Keisuke Shimizu, Hajime Hojo, Yuki Sakai, Hajime Yamamoto, Kengo Oka, and Masaki Azuma, High-temperature monoclinic Cc phase with reduced c/a ratio in Bi-based perovskite compound Bi2ZnTi1–xMnxO6, Inorg. Chem. 55 (2016) 6124

2016

Junye Yang, Jianhong Dai, Zhehong Liu, Runze Yu, Hajime Hojo, Zhiwei Hu, Tunwen Pi, Yunliang Soo, Changqing Jin, Masaki Azuma, Youwen Long, Chem. 56 (2016) 11676.

2017

Sakai, J. Yang, R. Yu, H. Hojo, I. Yamada, P. Miao, S. Lee, S. Torii, T. Kamiyama, M. Ležaić, G. Bihlmayer, M. Mizumaki, J. Komiyama, T. Mizokawa, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Hattori, K. Oka, Y. Yin, J. Dai, W. Li, S. Ueda, A. Aimi, D. Mori, Y. Inaguma, Z. Hu, T. Uozumi, C. Jin, Y. Long, and M. Azuma, Half integer valence metals with complete charge ordering in a sd level controlled perovskite oxide, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 4574.

2017

Zhao Pan, Jun Chen, Xingxing Jiang, Lei Hu, Runze Yu, Hajime Yamamoto, Takahiro Ogata, Yuichiro Hattori, Fangmin Guo, Xi’an Fan, Yawei Li, Guangqiang Li, Huazhi Gu, Yang Ren, Zheshuai Lin, Masaki Azuma, Xianran Xing, Colossal Volume Contraction in Strong Polar Perovskites of Pb(Ti,V)O3, Am. Chem. Soc. 139 (2017) 14865.

2018

Yu, S. Banerjee, H. Lei, M. Abeykoon, C. Petrovic, Z. Guguchia, E.S. Bozin, Phase separation at the dimer-superconductor transition in Ir1-xRhxTe2, Phys. Rev. B (Editor’s Suggestion) 98 (2018) 134506.

2018

Runze Yu, S. Banerjee, H. C. Lei, Ryan Sinclair, M Abeykoon, H. D. Zhou, C Petrovic, Z. Guguchia, Emil S. Bozin, Absence of local fluctuating dimers in superconducting Ir1−x(Pt, Rh)xTe2, Rev. B 97 (2018) 174515.

2018

Runze Yu, Emil S. Bozin, Milinda Abeykoon, Boris Sangiorgio, Nicola A. Spaldin, Christos D. Malliakas, Mercouri G. Kanatzidis, and Simon J. L. Billinge, Emphanitic anharmonicity in PbSe at high temperature and anomalous electronic properties in the PbQ (Q=S, Se, Te) system, Rev. B 98 (2018) 144108.