Frederic Leroux博士が特任教授として物質理工学院に着任しました。

Frederic Leroux博士が特任教授として物質理工学院に着任しました。

WRHIからのお知らせ

Frederic Leroux博士が特任教授として物質理工学院に着任しました。

<専門分野>

有機フッ素化学/不斉触媒化学/動的キラリティ制御

<共同研究者>

東京工業大学物質理工学院 三上幸一教授